زنجرک خرما                                                      «Ommatissus  binotatus»

نحوه خسارت: مکیدن شیره گیاهی آوندی وسبزینه گیاه ترشح شیره ضعیف شدن گیاه

سموم مبارزه:دلدان، دیازینون ، اکتلیک

مبارزه غیرشیمیایی: کارت زرد به منظور هدایت و فریب حشره به سمت تله یا تله مسموم

زمان مبارزه:

بوشهر: دهه اول اردیبهشت تا دهه سوم خرداد

اصفهان: دهه دوم اردیبهشت تا دهه دوم خرداد

کرمان:دهه سوم فروردین تا دهه سوم خرداد

فارس ویزد: دهه دوم اردیبهشت تا دهه سوم خرداد

هرمزگان: دهه سوم فروردین تا دهه اول خرداد

جیرفت دهه اول اردیبهشت تا دهه سوم خرداد

 

کنه گرد آلود خرما ( کنه تارعنکبوتی خرما )          Olygonychus   afrasiaticus

نحوه خسارت : استفاده از شیره نسوج برگهای جوان وحبه های نارس تغییررنگ وایجاد خال روی میوه های نارس ( خارک )

مبارزه شیمیایی: تدیون ، پروپارژیت ( اومایت ) ، نئوون ، نسیرون

زمان مبارزه:

بوشهر و اصفهان: دهه دوم خرداد تا دهه سوم مرداد

خراسان: دهه دوم خرداد تا دهه اول مرداد

جیرفت: دهه اول خرداد تا دهه اول مرداد

هرمزگان: دهه سوم خرداد تا دهه سوم مرداد

یزد وکرمانشاه وخوزستان:خرداد تا دهه دوم مرداد

کرمان و سیستان و بلوچستان: دهه اول خرداد تا دهه دوم مرداد

فارس: دهه دوم خرداد تا دهه اول مرداد

 

سوسک سرخرطومی حنائی خرما                   Rhynchophorus  ferrugineus 

نحوه خسارت:ایجاد تونل داخل تنه توسط لارو توخالی شدن قند و مرگ درختان

مبارزه شیمیایی : دراژه فسفید آلومینیوم ، اکسی کلرور مس ، مخلوط اکسی کلرور مس

* استفاده از فرمون مخصوص حشره برای شکار انبوه Mass tropping  

زمان مبارزه:این آفات بصورت قرنطینه داخلی درمنطقه سراوان از استان سیستان وبلوچستان وجود دارد. درتمام طول سال عملیات ردیابی برای جستجوی این آفت صورت می گیرد.

 

سپردار معمولی خرما                                                      Parlatoria  blanchardi

نحوه خسارت : حمله به درختان جوان وپاجوش ها بخصوص برگهای پایینی زردی وپژمرده شدن برگها ، کاهش عملکرد و تولید

مبارزه شیمیایی: مالایتون ، رکسیون

نکته: در سمپاشی پاییزه سموم همراه و روغن مصرف شود.

زمان مبارزه: اردیبهشت و آبان ( دراین زمان 75 درصد پوره ها از زیرسپر خارج شده اند ومبارزه مفید وموثر خواهد بود.

 

کرم میوه خوار خرما ( شب پره کوچک خرما )         Batrachedra  amydraula   

مبارزه شیمیایی : فنیترو تیون ، دیازنیون ، اگیلیک

زمان مبارزه:

بوشهر: دهه سوم فروردین تا دهه اول خرداد

فارس، خراسان ، خوزستان: دهۀ اول اردیبهشت تا دهه دوم خرداد

یزد: دهه اول اردیبهشت تا دهۀ سوم خرداد

 

سوسک تک شاخدار خرما ( سوسک کرگدنی خرما )                         Orytes  elegans 

نحوه خسارت: تولید حفره توسط لارو دردم خوشه و دمبرگ شکستن شاخه و دم خوشه ها وتغییر شکل ظاهری درخت

نحوه مبارزه : تهیه طعمه مسموم بالندین یاسوین ( کارباریل )

زمان مبارزه: در طول سال زراعی

+ نوشته شده توسط ر. بهسرشت در ۸۴/۱۱/۱۲ و ساعت 8:10 |